Kódy odpadů podle přílohy k vyhlášce likvidované naši společností

CZP00026 - Sběr a výkup odpadů, jejich zhodnocení, demontáž odpadu

02 01 10 Kovové odpady

 

03 01 01 Odpadní kůra a korek

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neu. pod číslem 03 01 04

03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

 

07 02 13 Plastový odpad

 

08 03 13 Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 13 12*

08 03 17*Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

08 03 18 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod. č. 08 03 17*

 

09 01 07 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 08 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 10 Fotoaparáty na jedno použití

09 01 11*Fotoap. na jedno použití obsah. bat. uvedené pod č.16 06 01*, 16 06 02*, nebo 16 06 03*

09 01 12 Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11*

 

10 02 01 Odpady ze zpracování strusky

10 02 02 Nezpracovaná struska

10 02 10 Okuje z válcování

10 03 02 Odpadní anody

10 03 05 Odpadní oxid hlinitý

10 03 16 Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15

10 05 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 05 04 Jiný úlet a prach

10 06 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 06 02 Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 06 04 Jiný úlet a prach

10 07 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 07 02 Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)

10 07 03 Pevný odpad z čištění plynu

10 07 04 Jiný úlet a prach

10 07 05 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 07 08 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07

10 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

10 08 04 Úlet a prach

10 08 09 Jiné strusky

10 08 11 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10

10 08 14 Odpadní anody

10 09 03 Pecní struska

10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05

10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07

10 09 12 Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11

10 10 03 Pecní struska

10 10 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05

10 10 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07

10 10 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09

10 10 12 Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11

10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11

10 12 06 Vyřazené formy

 

11 05 01 Tvrdý zinek

11 05 02 Zinkový popel

 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů

12 01 02 Úlet železných kovů

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů

12 01 03 01 Měď, bronz a mosaz

12 01 03 02 Hliník

12 01 03 03 Olovo

12 01 03 04 Zinek

12 01 03 06 Cín

12 01 04 Úlet neželezných kovů

12 01 05 Plastové hobliny a tuky

12 01 13 Odpady ze svařování

12 01 20*Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky

12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20*

 

13 01 11*Syntetické hydraulické oleje

13 01 12*Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13*Jiné hydraulické oleje

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07*Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08*Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 03 07*Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08*Syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09*Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10*Jiné izolační a teplonosné oleje

13 07 01*Topný olej a motorová nafta

13 07 02*Motorový benzín

13 07 03*Jiná paliva (včetně směsí)

 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dřevěné obaly

15 01 04 Kovové obaly

15 01 05 Kompozitní obaly

15 01 06 Směsné obaly

15 01 07 Skleněné obaly

15 01 09 Textilní obaly

15 01 10*Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11*Kovové obaly obs. nebezpečnou výplňovou hmotu, včetně prázdných tlakových nádob

15 02 02*Absorpční činidla, filtrační materiály, olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy

15 02 03 Abs. čin., filtr. mat., čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod č.15 02 02*

 

16 01 03 Pneumatiky

16 01 07*Olejové filtry

16 01 08*Součástky obsahující rtuť

16 01 10*Výbušné součásti (např. airbagy)

16 01 11*Brzdové destičky

16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11*

16 01 13*Brzdové kapaliny

16 01 14*Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14

16 01 16 Nádrže na zkapalněný plyn

16 01 17 Železné kovy

16 01 18 Neželezné kovy

16 01 19 Plasty

16 01 20 Sklo

16 01 21*Nebezpečné souč. neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09* až 16 02 13*

16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

16 06 01*Olověné akumulátory

16 06 02*Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

16 06 03*Baterie obsahující rtuť

16 06 04*Alkalické baterie, (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03*)

16 06 05*Jiné baterie a akumulátory

16 06 05 01 Baterie a akumulátory obsahující lithium

16 06 06*Oddělené soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů

16 07 08*Odpady obsahující ropné látky

16 07 09*Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

16 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

16 08 01 Upotřebené kat. obsahující Au, Ag, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu

16 08 02*Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny

16 08 03*Upotřebené kat. obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů

16 08 07*Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

 

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tašky a keramické výrobky

17 01 06*Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků obsahující neb. látky

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

17 02 01 Dřevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 02 04*Sklo, dřevo a plasty obsahující nebezpečné látky, nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 *

17 04 01 Měď, bronz, mosaz

17 04 02 Hliník

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Železo a ocel

17 04 06 Cín

17 04 07 Směsné kovy

17 04 09*Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 10*Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10*

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03*

17 05 04 01 Sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05*

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07*

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01* a 17 06 03*

17 06 04 01 Izol. mater. na bázi polystyrenu s obs. POPs vyžadující specifický způsob nakládání

17 06 04 02 Izolační materiály na bázi polystyrenu

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01*

17 09 04 Směsné stavební a dem. mat. neuvedené pod čísly 17 09 01*, 17 09 02* a 17 09 03*

 

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)

18 01 03*Odpady, na jejichž sběr a odstr. jsou kladeny zvláštní pož. s ohledem na prevenci infekce

18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstr. nejsou kladeny zvl. pož. s ohledem na prevenci infekce

18 01 06*Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06

18 01 08*Nepoužitelná cytostatika

18 01 09*Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08

 

19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování

19 10 01 Železný a ocelový odpad

19 10 02 Neželezný odpad

19 10 04 Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03*

19 10 06 Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05*

19 12 01 Papír a lepenka

19 12 01 01 Kompozitní a nápojové kartony

19 12 02 Železné kovy

19 12 03 Neželezné kovy

19 12 03 01 Měď, bronz, mosaz

19 12 03 02 Hliník

19 12 03 03 Olovo

19 12 03 04 Zinek

19 12 03 06 Cín

19 12 04 Plasty a kaučuk

19 12 05 Sklo

19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06*

19 12 08 Textil

19 12 09 Nerosty (např. kameny, písek)

19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálu) z mech. úpravy odpadu neu. pod číslem 19 12 11 *

 

20 01 01 Papír a lepenka

20 01 01 01 Kompozitní a nápojové kartony

20 01 02 Sklo

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 08 01 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven rostlinného původu

20 01 10 Oděvy

20 01 11 Textilní materiály

20 01 13*Rozpouštědla

20 01 14*Kyseliny

20 01 15*Zásady

20 01 17*Fotochemikálie

20 01 19*Pesticidy

20 01 25 Jedlý tuk a olej

20 01 26*Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27*Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27*

20 01 31*Nepoužitelná cytostatika

20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

20 01 37*Dřevo obsahující nebezpečné látky

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39 Plasty

20 01 40 Kovy

20 01 40 01 Měď, bronz, mosaz

20 01 40 02 Hliník

20 01 40 03 Olovo

20 01 40 04 Zinek

20 01 40 05 Železo a ocel

20 01 40 06 Cín

20 01 41 Odpady z čištění komínů

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02 Zemina a kameny

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03 01 Směsný komunální odpad

20 03 01 01 Odděleně soustřeďovaný popel z domácností

20 03 02 Odpad z tržišť

20 03 03 Uliční smetky

20 03 07 Objemný odpad

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené

CZP00516 - Sběr a výkup autovraků, jejich zhodnocení, demontáž autovraků

13 01 11*Syntetické hydraulické oleje

13 01 12*Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13*Jiné hydraulické oleje

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07*Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08*Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 03 07*Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08*Syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09*Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10*Jiné izolační a teplonosné oleje

13 07 01*Topný olej a motorová nafta

13 07 02*Motorový benzín

13 07 03*Jiná paliva (včetně směsí)

 

16 01 03 Pneumatiky

16 01 04*Vyřazená vozidla s ukončenou životností

16 01 06 Vyřazená vozidla s ukončenou životností zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

16 01 07*Olejové filtry

16 01 08*Součástky obsahující rtuť

16 01 10*Výbušné součásti (např. airbagy)

16 01 11*Brzdové destičky

16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11*

16 01 13*Brzdové kapaliny

16 01 14*Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14

16 01 16 Nádrže na zkapalněný plyn

16 01 17 Železné kovy

16 01 18 Neželezné kovy

16 01 19 Plasty

16 01 20 Sklo

16 01 21*Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

CZP01136 - Sběr a výkup elektroodpadu, jeho zhodnocení, demontáž elektroodpadu

09 01 10 Fotoaparáty na jedno použití

09 01 11*Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod č.16 06 01*, 16 06 02*, nebo 16 06 03*

09 01 12 Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11*

 

16 02 13*Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly 16 02 09 až 16 02 12

16 02 13 01*Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09* až 16 02 13*

16 02 14 01 Tiskařské tonerové kazety nezařazené pod 16 02 13 01*

16 02 15*Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

 

20 01 21*Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23*Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky

 

20 01 35*Vyřazené elektrické a elektronické zař. obsahující neb. látky neu. pod čísly 20 01 21* a 20 01 36

20 01 35 01*Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení obs. neb. látky určené k použití v domácnosti

20 01 35 02*Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 36 01 Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení určené k použití v dom. neu. p. číslem 20 01 35 01

20 01 36 02 Tiskařské tonerové kazety neuvedené pod číslem 20 01 35 02

Seznam elektrozařízení

Skupina 1 - Zařízení pro tepelnou výměnu

1.01  Chladničky

1.02  Mrazničky

1.03  Zařízení automaticky poskytující chlazené výrobky

1.04  Klimatizační zařízení

1.05  Odvlhčovací zařízení

1.06  Tepelná čerpadla

1.07  Radiátory obsahující olej a jiná zařízení pro tepelnou výměnu využívající k jiné kapaliny než vodu

1.08  Ostatní zařízení pro tepelnou výměnu v jiné podskupině neuvedená

Skupina 2 - Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2

2.01 Obrazovky

2.02  Televize

2.03  LCD foto rámečky

2.04  Monitory

2.05  Laptopy

2.06  Notebooky

2.07  Ostatní zařízení v jiné podskupině neuvedená

Skupina 3 - Světelné zdroje

3.01  Přímé (trubicové) zářivky

3.02  Kompaktní zářivky

3.03  Ostatní zářivky

3.04  Vysoce intenzivní výbojky, včetně vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek

3.05  Nízkotlaké sodíkové výbojky

3.06  LED světelné zdroje, vyjma LED světelných zdrojů, které jsou integrovanou součástí svítidel              

3.07  Přímo žhavené žárovky všech typů a využití (včetně např. průmyslových, otřesuvzdorných)

3.08  Ostatní světelné zdroje v jiné podskupině neuvedené

Skupina 4 - Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm

4.01 Pračky

4.02 Sušičky

4.03 Myčky nádobí

4.04 Vařiče a pečící trouby

4.05 Elektrické sporáky

4.06 Elektrické varné desky

4.07 Svítidla, včetně svítidel s integrovaným světelným zdrojem

4.08 Zařízení reprodukující zvuk či obraz

4.09 Hudební zařízení (kromě kostelních varhan)

4.10 Zařízení používaná k pletení a tkaní

4.11 Velké sálové počítače

4.12 Velké tiskárny

4.13 Kopírovací zařízení

4.14 Velké výherní mincovní automaty

4.15 Velké zdravotnické prostředky

4.16 Velké přístroje pro monitorování a kontrolu

4.17 Velké výdejní automaty na výrobky a peníze

4.18 Ostatní velká zařízení v jiné podskupině neuvedená

4a Velká zařízení kromě solárních panelů

4b Solární panely

Skupina 5 - Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

5.01 Vysavače

5.02 Stroje na čištění koberců

5.03 Šicí stroje

5.04 Svítidla, včetně svítidel s integrovaným světelným zdrojem

5.05 Mikrovlnné trouby

5.06 Ventilační zařízení

5.07 Žehličky

5.08 Opékače topinek

5.09 Elektrické nože

5.10 Elektrické konvice

5.11 Hodiny a hodinky

5.12 Elektrické holicí strojky

5.13 Váhy

5.14 Přístroje pro péči o vlasy a tělo

5.15 Kalkulačky

5.16 Rozhlasové přijímače

5.17 Videokamery

5.18 Videorekordéry

5.19 Hi-fi zařízení

5.20 Hudební nástroje

5.21 Zařízení reprodukující zvuk či obraz

5.22 Elektrické a elektronické hračky

5.23 Sportovní vybavení

5.24 Počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování a podobné aktivity

5.25 Detektory kouře

5.26 Regulační ventily topení, termostaty

5.27 Malé elektrické a elektronické nástroje

5.28 Malé zdravotnické prostředky

5.29 Malé nástroje pro monitorování a kontrolu

5.30 Malé výdejní automaty na výrobky

5.31 Malá zařízení s vestavěnými solárními panely

5.32 Ostatní malá zařízení v jiné podskupině neuvedená

Skupina 6 - Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

6.01 Mobilní telefony

6.02 GPS navigace

6.03 Kapesní kalkulačky

6.04 Routery

6.05 Osobní počítače

6.06 Tiskárny

6.07 Telefony

6.08 Ostatní malá zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení v jiné podskupině neuveden